Какво представляват личностовите разстройства?

Според Международната класификация на болестите личностовите разстройства са тежки нарушения в структурата на характера и поведението на индивида, които обхващат няколко сфери на личността и са свързани със значителен срив в индивидуалното и социално функциониране. Има няколко ключови аспекта: 1/ начало в късното детство или юношеството; 2/ трайност във времето и постоянство на абнормния поведенчески модел при различни ситуации; 3/ изразен личен дистрес и/или социални проблеми.

Диагнозата личностово разстройство не се поставя преди пълнолетие, макар началото да е по-рано. Причината за това е незавършилото оформяне на личността.

Причините за личностовите разстройства не са напълно известни.

Някои изследвания показват, че възможни причини са психотравми в детството, като насилие, злоупотреба, отхвърляне от страна на връстници и родители и т.н. Други изследвания показват, че генетичните фактори също играят роля.

Наличието на личностово разстройство не изключва възможността да съществуват  други психични проблеми- депресия, тревожно разстройство, зависимост към психоактивни вещества и т.н

Основен начин за лечение на личностовите разстройства е схема терапията.

Видове личностови разстройства:

Шизоидно личностово разстройство
Параноидно личностово разстройство
Хистрионно личностово разстройство
Нарцистично личностово разстройство
Дисоциално личностово разстройство
Гранично личностово разстройство
Избягващо личностово разстройство
Зависимо личностово разстройство
Обсесивно-компулсивно
личностово разстройство